หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
นายอนงค์ ภู่ผล
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง)
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น)
 
 
นายพรวินทร์ หิรัญจิรพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสมบูรณ์ วังสะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวศรีวิภา เตียววิจิตรสีใส
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวรัตติยา สฏิปฐาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายชัยวัฒน์ พัชร์วัฒนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางพิมพ์ลภัส สว่างไสว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ


นายอนุวงศ์ โสภารุณ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวปาณิสรา ทองประสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายชะนะ เสร็จกิจ
นิติกรปฏิบัติการ


นายปริญญา น้อยสกุล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ