หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดปลัดดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลนางบวช
โทร : 035433099 ต่อ 103
นายปรีชา สีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกัลยวรรธน์ ธัญญเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035433099 ต่อ 105


นางมญธุ์กษิฐา ขุนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035-433099 ต่อ 109


นายสราวุธ หมอรอดครุฑ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาราลการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 035-433099 ต่อ 112


นางสาวกฤตยา รัศมี
นักบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร : 035-433099 ต่อ 108


นายกำพล แจ่มจำรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 035-433099 ต่อ 107