HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 

คู่มือ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลนาบวช


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคารเคลื่อนย้าย อาคารดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกรถหรือเพื่อการอื่น


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง


การขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์


การขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์


การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์


การขออนุญาตประกอบกิจการ


การแจ้งหยุดใช้น้ำประปาชั่วคราว


การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับอาคาร


การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ


ขอรับคำปรึกษาด้านอาชีพ เช่น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์


คำขอโอนใบอนุญาต

 
  (1)     2