หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช
คณะผู้บริหาร ทต.นางบวช
"เมืองคนดี เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภค ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติงามตา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา เศรษฐกิจดีพอเพียงเสมอภาค การศึกษาและกีฬาเด่น ความเป็นอยู่อย่างไทย ปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์"
วิสัยทัศน์ ทต.นางบวช
สมาชิกสภา ทต.นางบวช
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางบวช
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น
นายสุทธิพล ขวัญเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ทต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
www.nangbuatcity.go.th
1
2
3
4
5
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
แผนการป้องกันการทุจริต 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 254  
แผนการป้องกันการทุจริต 2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 267  
 
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 416  
 
 
 
 
[ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
แผนการดำเนินงาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 200  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2558 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 283  
 
 
 
 
สพ 0023.4/ว3874 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.5/ว 3795 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/501 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 21 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว3751 การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบรอการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการขยายเวลาเปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก [ 21 ก.พ. 2563 ]     
สพ0023.4/ว3717 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ [ 20 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.4/ว3718 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน [ 20 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.2/ว3651 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลใคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 20 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว3586 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว479 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผู้ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 ก.พ. 2563 ]   
สพ.0023.5/3518 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน ธ.ค.62  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว478 บันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะเก็บได้ในปี 2563  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว3507 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
469 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 ก.พ. 2563 ]   
468 สำรวจผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารศึกษา โดยมีการขอรับรอง ปริญญากับคุรุสภาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถใช้คุณวุฒิในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา [ 19 ก.พ. 2563 ]   
467 ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหาหรือด้านการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว3389 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว3396 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี [ 18 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว3427 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว3426 แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 18 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.5/ว 3313 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว520  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว516  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ กสว. มท 0820.3/ว495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว500  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 343  ตอบ 3  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 849  ตอบ 4  
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ทต.เดิมบาง ต้อนรับคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาสหพัน์สาธารณรัฐเยอรมนี [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยขมิ้น โครงการ อบต.ห้วยขมิ้น สัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เจดีย์ ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ ประ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.กฤษณา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮว์) บริเวณพื้นที่สาธารณะปร [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมบรรจุผลดับเพลิง (ชนิดเคมีแห้ง) ขนาด 15 ปอนด์ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการงานขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์คลองหนองกระดี่ หมู่ที่ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการงานกำจัดวัชพืชสายคลองศพเพลิง จากประตูน้ำคลองศพเพลิง [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์คลองหนองกระดี่ หมู่ที่ 3 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานกำจัดวัชพืชสายคลองศพเพลิง จากประตูน้ำศพเพลิงถึง [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ประกาศราคากลางโครงการงานขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์คลองหนองกระดี่ หมู่ที่ 3 และโคร [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชสายคลองศพเพลิงจากประตูน้ำคลองศพเพลิงถึงระยะกม.ที [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสาหร่าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พ่นหมอกควันกำจัดยุงล [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองสาหร่าย ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย ส่งประกาศคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดุแลและกำหนดราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
   

วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านวังสำเภาล่ม
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางบวช พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10