หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช
คณะผู้บริหาร ทต.นางบวช
"เมืองคนดี เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภค ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติงามตา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา เศรษฐกิจดีพอเพียงเสมอภาค การศึกษาและกีฬาเด่น ความเป็นอยู่อย่างไทย ปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์"
วิสัยทัศน์ ทต.นางบวช
สมาชิกสภา ทต.นางบวช
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางบวช
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น
นายสุทธิพล ขวัญเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ทต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
www.nangbuatcity.go.th
1
2
3
4
5
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
แผนการป้องกันการทุจริต 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 230  
แผนการป้องกันการทุจริต 2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 243  
 
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 404  
 
 
 
 
[ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
แผนการดำเนินงาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 150  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2558 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 252  
 
 
 
 
สพ0023.3/ว2912 สำรวจความต้องการพื้นที่ป่าไม้เพื่อการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย [ 8 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว21948 ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว21981 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียณจักรพรรดิมาลา ประจำ 2563  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/21963 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/2901 ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว21933 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว2888 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 7 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว2889 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 7 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว2886 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดใช้โฟมในวันลอยกระทงโดยขอให้ใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในการจัดทำกระทง [ 7 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว21906 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 7 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว2885 โครงการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพกสนสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 21918 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 21908 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 1 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.4/ว21804 แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 1 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2562 ]   
สพ0023.3/ว2864 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 พ.ย. 2562 ]   
สพ.0023.5/ว2766 สพ.0023.5/ว2767 แจ้งโอนภาษีธุรกิจเฉพาะ ก.ย.62 [ 5 พ.ย. 2562 ]   
สพ.0023.5/ว2849 การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4-2562  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
สพ.0023.5/21345 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP [ 5 พ.ย. 2562 ]   
สพ.0023.5/21476 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว [ 5 พ.ย. 2562 ]   
สพ.0023.5/ว2795 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
 
 
 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.4/ว6755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4542 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4541 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว43  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4538  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4537  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4519  [ 8 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Date ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4524  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว4521  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว4502  [ 7 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว4515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4501  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 2562 ในกรณีที่เกษตรกรอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4498  [ 6 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว6732 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 6 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 292  ตอบ 3  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 803  ตอบ 4  
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ทต.ปลายนา พิธีรับมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ สำหร [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบป [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม การประชุมประจำเดือนพฤสจิกายน 2562( ครั้งที่ 5/2562) [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านช้าง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี งบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.วังน้ำซับ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว \\\"บึงลำควง\\\" [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.วังน้ำซับ ประชาสัมพันธ์การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561- [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.นางบวช [ 9 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางบวช [ 9 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อกรุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุเรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เจดีย์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองสาหร่าย โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็นและแก้ไขปั [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองสาหร่าย โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็นและแก้ไขปั [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
   

วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านวังสำเภาล่ม
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางบวช พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10