หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นางบวช ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช
คณะผู้บริหาร ทต.นางบวช
"เมืองคนดี เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภค ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติงามตา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา เศรษฐกิจดีพอเพียงเสมอภาค การศึกษาและกีฬาเด่น ความเป็นอยู่อย่างไทย ปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์"
วิสัยทัศน์ ทต.นางบวช
สมาชิกสภา ทต.นางบวช
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศมนตรีตำบลนางบวช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางบวช
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น
สุทธิพล ขวัญเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ทต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
www.nangbuatcity.go.th
1
2
3
4
5
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพ0025.5/ว25302 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/25294 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ [ แนบ1 ]  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/4361 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.ทัพหลวง)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/4360 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.หนองโพธิ์)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/25269 การแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ [ แนบ1 ]  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/25267 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ [ แนบ1 ]  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ0023.5/ว25246 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 4357 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันดำเนินการและวันทีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(ko) ของเดือนธันวาคม 2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 25218 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 4358 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ. 2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 4356 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 25222 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
   [ 28 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.2/ว25196 ประกาศ ก.ท.จ. สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข อัตราและวิธีการจ่าย เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 4340 ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/ว 25074 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์ฺและเงื่อนไขการใช้งบประาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
สพ0023.2/25037 การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าสวัสดิการ (เงินบำเหน็จ/บำนาญ และบำเหน็จตกทอด) ของบุคลากรที่ถ่ายโอนที่รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว4330 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 25006 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการชาวสุพรรณบุรีร่วมใจ กินข้าวให้หมดจาน ดื่มน้ำให้หมดแก้ว/ขวด  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/ว 24994 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนตุลาคม 2566  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4968  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim กสธ. มท 0819.3/ว4962  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/17139  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4942  [ 28 พ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16936-17002 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว4947  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE)) กต. มท 0818.3/ว4915 เอกสารแนบ  [ 28 พ.ย. 2566 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ขออนุญาตินำเสนอเครื่องออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง (6 พ.ย. 2566)    อ่าน 21  ตอบ 2  
การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟส่องสว่าง (18 ส.ค. 2564)    อ่าน 727  ตอบ 1  
สอบถาม (7 ส.ค. 2564)    อ่าน 374  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 517  ตอบ 1  
รถดูดส้วมของเทศบาลจะให้บริการได้เมื่อไหร่ครับ (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 469  ตอบ 1  
เบอร์โทรติดต่อของเทศบาลนางบวช (1 ธ.ค. 2563)    อ่าน 814  ตอบ 1  
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงา [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม เดือน ธันวาคม 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลบก ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ทะเลบก อบต.ทะเลบก ลงพื้นที่ออกติดตามผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบร [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.สระกระโจม สร้างการรับรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน เกี่ยวกับ เงินกู้นอกระบบ คิดดอกเบี้ยสูงเกิน [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนืชิดถุงรสจืด ขนาดบร [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.เดิมบาง ประชุมสภาเทศบาลตำบลเดิมบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.วังยาว ประชุาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังยาว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา และ กิจกรรมประดิษฐ์กระทง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.กฤษณา โครงการหนูน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.เดิมบาง คณะทำงานทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนในเขตเทศบาลต [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
ทต.ปลายนา ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 🪷🪷 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ดอนมะเกลือ นางแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ล [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านวังสำเภาล่ม
วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)
   
 
 
 

 
 
  เทศบาลตำบลนางบวชควรปรับปรุงการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลข้อใดมากที่สุด
  นิติธรรม
  คุณธรรม
  ความโปร่งใส
  รับผิดชอบ
  การมีส่วนร่วม
  ความคุ้มค่า
 
 
 
E-Service
 
แบบร้องเรียน พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะในพื้นที
คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่ คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10