หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ0023.3/1143 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเรื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่2  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.2/ว1142 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศศุนย์บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว16018 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.4/ว16008 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.5/ว 16002 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.5/ว15788 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว15982 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป งินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.5/15976 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ 4  [ 14 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว1127 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.3/15854 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุกตามมัติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว 15852 การดำเนินตามมติประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2562  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.2/ว1123 โครงการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เลื่อนวันอบรม  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.3/15801 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว1122 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดามเทียม DLTV  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว15736 เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 617