หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว3178 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 3 ธ.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว3158 ขอความร่วมมือ รณรงค์ 1มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มารเก็ตและร้านสะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติก  [ 3 ธ.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.1/ว3163 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ระเบัยบใหม่ ฯ  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/23663 การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/3159 ขอเชิญประชุมทบทวนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23657 การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566/2563  [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว3153 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่ชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23501 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.1/ว 23346 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23325 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23332 ขออนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงาน มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23666 การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23330 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23316 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว3128 ขอส่งเอกสารแนวทางในการปฏิบัตงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.1/ว 3129 ขอเชิญประชุมพิจารณาการใช้สารชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum สายพันธุ์ 448 เพื่อกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23334 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครื่อข่ายอินทอร์เน็ต web conference สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23238 ขอเเจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยียมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23235 ขอเเจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยียมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว3026 การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญัญติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23312 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.1/ว 23346 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.1/ว 3093 การมอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการใน คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับผิดชอบดูแลสถานที่กลาง  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.5/ว3060 เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง  [ 26 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว23243 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ  [ 26 พ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 387
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10