หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.2/ว85 ขอความร่วมมือรณรงค์ สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 84 รายงายข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO)  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
สพ0023.3/ว 717 โครงการ สุพรรณบุรีประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน [ เอกสาร1 ]  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 793 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 792 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
สพ0023.3/ว638 แนวทางการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึฏษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 573 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 540 การดำเนินงานตลาดชุมชน  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 552 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว558 การบำรุงรักษาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว544 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 537 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  [ 12 ม.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 488 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 489 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว481 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 522 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 409 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/355 การทดสอบระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Services)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 287 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 279 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. 2565  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 326 การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สพ0023.4/ว34 เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 251 แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 210 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (่ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 206 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 517
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10