HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว701 โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษาฯ  [ 16 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว702 การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ตามภารกิจถ่ายโอนอาหารเสริม นม โรงเรียน  [ 16 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว699 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA  [ 16 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.1/ว9705 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  [ 16 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/688 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 15 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.1/ว9179 ขอเชิญอปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.1/ว9639 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของอปท  [ 15 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว686 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ  [ 14 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว9561 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ฯ  [ 14 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว9564 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฯ  [ 14 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว682 การเพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  [ 14 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว678 การจัดให้มีสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับข้าราชการฯ  [ 14 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว9149 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ  [ 14 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว9498 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 14 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว679 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562  [ 14 พ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 593