หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์-หากมีผู้ติดเชื้อจากพื้นที่อื่น ประสงค์จะกลับเข้ามารักษาตัวที่อำเภอเดิมบางนางบวช ห้ามเข้าพื้นที่เองโดยพลการเด็ดขาดให้ติดต่อหมอนิคม สนง.สาธารณสุขอำเภอ 089-0669469 หมอวันทนา รพ.เดิมบางนางบวช 064-9563258
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/2714 การติดตั้งสัญญาณ DLTV  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว2713 เร่งรัดติดตามการนิเทศ ศพด.  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว2679 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ส.ค.64  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.2/ว 18296 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.3/ว2708 การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว 18266 ขอส่งหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.2/ว 18242 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18218 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18217 ขอแจ้งแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.1/ว18214 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่37/2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว 2694 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว18203 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไตรมาสที่4(ก.ค.-ก.ย.64)  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว2670 การนำส่งรายได้อปท. (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) ส.ค.64  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.4/ว18124 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18118 แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว 18105 ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18093 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18095 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18094 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.3/ว18092 การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.2/ว 18089 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าาชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2562.pdf (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว18059 รายงานสรุปผล โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 เพื่อรับมือการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว17813 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.2/ว2646 การจ่ายใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2543-2560(ค้างจ่าย) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.3/ว17780 แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 497
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10