หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว14292 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของ อปท.  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว14291 รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว14267 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สู้อายุ ปีงบประมาณ 2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว14242 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ไตรมาส 2  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ0023.2/ว991 ตรวจสอบคุณสมบัติการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว989 ขอความอนุเคราะห์เชิญบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. เข้าอบรม  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/ว14108 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.2//ว 14107 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 14075 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว987 การรายงานผลการจัดการขยะมูลฝอย ในระบบ INFO ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ0023.5/ว13871 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว985 1-เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว985 2-เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว985 3-เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว985 4-เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 609