หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์-หากมีผู้ติดเชื้อจากพื้นที่อื่น ประสงค์จะกลับเข้ามารักษาตัวที่อำเภอเดิมบางนางบวช ห้ามเข้าพื้นที่เองโดยพลการเด็ดขาดให้ติดต่อหมอนิคม สนง.สาธารณสุขอำเภอ 089-0669469 หมอวันทนา รพ.เดิมบางนางบวช 064-9563258
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางบวช พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สแกนเนอร์) ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัดท้าย) ทะเบียน ๘๓-๖๑๖๕ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๐-๐๐๐๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายอะคริลิคและป้ายพลาสวู๊ด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำและระบายน้ำ รวมถึงห้วย หนอง บึง และแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆฯ บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน ๑ ซ้าย (ด้านทิศตะวันออกเขาขึ้น-เขาประดู่) หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางบวช พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายและแผ่นพับให้ความรู้ ตามโครงการจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ตามโครงการจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงเสียงตามสาย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์โครโฟนแบบไร้สาย แบบคู่) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-6165 สพ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0004 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-2711 สพ หมายเลขครุภัณฑ์ 007-52-0001 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างขยายการติดตั้งเสียงตามสายตามโครงการขยายการติดตั้งเสียงตามสายจากแยกสิงห์บุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานไตรมาสที่ 4 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการระบบไฟฟ้าในการบำรุงรักษาพันธุกรรมพิช พันธุกรรมทางชีวภาพต่างๆและปรับภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-6165 สพ หมายเลขครุภัณฑ์ 022-50-0004 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๖๔ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๓๖-๐๐๐๑ (สำนักปลัด-งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช โรงเรียนวัดนางบวช และโรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม ในระหว่างวันที่ 13-30 กันยายน 2564 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 83-6530 สพ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-50-0004 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องมือเครื่องใช้) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาด) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณจากถนนซุ้มทางเข้าวัดท่านางเริงถึงสี่แยกถนนเข้าวัดท่านางเริง หมู่ที่ ๕ ตำบลนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายในเส้นวัดวังสำเภาล่มถึงถนนสาย ๓๔๐ บริเวณดาดคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10