HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 


นายสุทธิพล ขวัญเมือง
นายกเทศมนตรี
 


นางสาวพัชร์ณัฎฐ์ อนุปัญญาวัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายพิสนุ อยู่สุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
 


นางราตรี รัศมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 


นางชนัญชิดา ขวัญเมือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี